Momento Mori Paintings
Maria Katzman Momento Mori Paintings Oil on Linen Panel
Birthday Party
Oil on Linen Panel
11"x13"

Maria Katzman Momento Mori Paintings Oil on Linen Panel
Clasped Hands
Oil on Linen Panel
10"x12"
Maria Katzman Momento Mori Paintings Oil on Linen Panel
Cutting The Cake
Oil on Linen Panel
12"x14"
Maria Katzman Momento Mori Paintings Oil on Linen Panel
Cafe 1
Oil on Linen Panel
12"x15"
Maria Katzman Momento Mori Paintings Oil on Linen Panel
Cafe 2
Oil on Linen Panel
11"x14"
Maria Katzman Momento Mori Paintings Oil on Linen Panel
Holding a Ball
Oil on Linen Panel
16"x19"
Maria Katzman Momento Mori Paintings Oil on Linen Panel
Throwing A Ball
Oil on Linen Panel
15"x19"
Maria Katzman Momento Mori Paintings Oil on Linen
Sunfish
Oil on Linen
18"x28"
Maria Katzman Momento Mori Paintings Oil on Linen
Swinging
Oil on Linen
16"x10"
Maria Katzman Momento Mori Paintings Oil on Linen
The Dunes
Oil on Linen
15"x10"
Maria Katzman Momento Mori Paintings Oil on Linen
Mom and Lisa at the Point
Oil on Linen
15"x10"
Maria Katzman Momento Mori Paintings Oil on Linen
Smoking and Reading
Oil on Linen
14"x21"
Maria Katzman Momento Mori Paintings Oil on Linen
Reclining
Oil on Linen
14"x21"
Maria Katzman Momento Mori Paintings Oil on Linen
Lisa in Blue Dress
Oil on Linen
10"x15"
Maria Katzman Momento Mori Paintings Oil on Linen
Girl in Pink Dress
Oil on Linen
14"x12"
Maria Katzman Momento Mori Paintings 14"x10"
Lisa in Ektachrome Park
14"x10"
Oil on Linen
Maria Katzman Momento Mori Paintings Oil on Linen
Lisa with Basin
Oil on Linen
28"x42"
Maria Katzman Momento Mori Paintings Oil on Linen
Lisa Holding Watering Can
Oil on Linen
38"x26"
Maria Katzman Momento Mori Paintings Oil on Linen
Sleepy Hollow
Oil on Linen
14"x21"